സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര സ്വതന്ത്ര വികസനം 1

ഈ ആഴ്ച മുതൽ വഹ്നി ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പരമ്പര തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യ ചർച്ച ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച(6, ജൂൺ, 2021) ആറ് മണി മുതൽ ഏഴരവരെ ക്ലബ് ഹൗസിലാണ് നടത്തുന്നത്.

 · 1 min read

ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗരപദ്ധതികളും സാധ്യതകളുമാണ്. ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പീക്കർമാർക്കുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറിൽ ആളുകളുടെ സംശയങ്ങളും മറുപടികളും. നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ ചുവട്ടിലും ask.wahni.com-ലും തത്സമയം ചോദിക്കാം.


അവതരണക്രമം


സ്വാഗതം:

 1. സൂരജ് കേണോത്ത്
 2. സൗരോർജ്ജവും സാധ്യതകളും.
 3. വിഷയാവതരണം


സൗരവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ പ്രായോഗികമാണോ?

 1. വാസുദേവൻ
 2. ചിലവും സാധ്യതകളും
 3. കോവിഡ് കാലത്തെ മാർക്കറ്റ് സാധ്യതകൾ


KSEB-യും സോളാറും

 1. നന്ദകുമാർ N
 2. KSEB ഈ സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്?
 3. സോളാർ വൈദ്യുതി എങ്ങനെയൊക്കെ ലാഭകരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?
 4. വൈദ്യുതവാഹനങ്ങൾ സോളാർ പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂലമാണോ?
 5. പ്രായോഗിക തലത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?


സൗരപദ്ധതികളും സർക്കാരും

 1. രാജീവ് KR
 2. സൗരപദ്ധതികൾ ലാഭകരമാകുവാൻ സബ്സിഡി ആവശ്യമാണോ?
 3. എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമായ സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ?


സൗരപദ്ധതികളുടെ ഭാവി എന്താണ്?

 1. വിശ്വപ്രഭ
 2. പരമ്പരാഗതഊർജ്ജ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സൗരപദ്ധതികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ?(ന്യൂക്ലിയാർ, നാച്ചുറൽഗ്യാസ് മറ്റ് മേഖലകൾ)


സോളാറും പൊതുസമൂഹവും

 1. സുജിത്ത് കുമാർ
 2. സൗരവൈദ്യുതപദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പാരിസ്ഥിക ആഘാതം ഒരു ഘടകമാണോ?
 3. സൗരവൈദ്യുതപദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പട്ട് ആളുകളുടെ ആശങ്കകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം?
 4. ആളുകളെ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ സോളാറിലേക്ക് മാറ്റാം?ചർച്ച നയിക്കുന്നത്

 1. Rajeev K R. Energy Technologist, Energy Management Center, Kerala.
 2. Nandakumar N. Assistant Engineer, Soura Project, KSEB.
 3. Viswa Prabha. Social Activist, Writer and Promoter in Sustainable Technologies.
 4. Sujith Kumar. Science and Technology Enthusiast.


Join us at https://www.clubhouse.com/event/m3gdb9zr

Facebook Post https://www.facebook.com/325801041464490/posts/773323873378869/


Sooraj Kenoth

Green Energy Promoter, FOSS Enthusiast, Entrepreneur
Director, Wahni Green Technologies